TRISTAN studio, s.r.o.
  •  
  •  
  •  
  •  

Orientačný cenník

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia pozostáva z výkresov pôdorysu, pohľadov, vizualizácii exteriéru a osadenia na pozemku. Investor dodá výškopis a polohopis pozemku a inžinierske siete v blízkosti pozemku.
Cena : 5 € / m2 zastavanej plochy podlažia

Urbanistická štúdia

Urbanistická štúdia pozostáva z výkresov situácii riešeného územia. Investor dodá výškopis a polohopis riešeného územia.
Cena : 0,5 € / m2 riešeného územia

Projekt pre územné a stavebné povolenie

Projekt pre územné a stavebné povolenie pozostáva z dokumentácie potrebnej pre vydanie povolenia na úrade.
Cena : 15 € / m2 zastavanej plochy podlažia

Realizačný projekt

Realizačný projekt obsahuje dokumentáciu všetkých profesných častí a rozpočet stavby.
Cena : 15 € / m2 zastavanej plochy podlažia

Zameranie stavby

V prípade potreby zamerania jestvujúceho stavu budovy, interiéru priestor zameráme a vyhotovíme digitálnu dokumentáciu.
Cena : 3 € / m2 zastavanej plochy podlažia

Interiér

Návrh nového dispozičného riešenia.
Cena : 10 € / m2 zastavanej plochy riešeného podlažia
Vypracovanie štúdie a projektu interiéru pre realizáciu s vizualizáciami interiéru.
Cena : 20 € / m2 zastavanej plochy riešeného podlažia
Cena pri riešení  miestnosti bytu do 25 m2 je 40 € / m2

Autorský dozor

Na základe požiadavky investora realizujeme aj autorský dozor navrhovaných stavieb a interiérov. V rámci mesta Prešov neúčtujeme cestovné náklady.
Cena : 30 € / h + 0,5 € /km

Inžinierska činnosť

K riešeným projektom ponúkame aj možnosť vybavenia všetkej administratívnej činnosti  spojenej s vybavením územného a stavebného povolenia, ako aj zabezpečenia všetkých podkladov potrebných pre návrh. /inžinierske siete, inžinierskogeologický prieskum, pamiatkový výskum a pod./
Cena : Dohodou podľa rozsahu
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a slúžia ako orientačný podklad pre konečnú cenu, ktorá je stále uzatváraná na základe vzájomnej dohody a rozsahu požadovaných prác.